Legea nr. 177/2015 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 – calitatea in constructii

Art. I. – Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 2. – (1) Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor si instalatiilor aferente acestora, denumite in continuare constructii, in etapele de proiectare, executie si receptie a constructiilor, precum si in etapele de exploatare si interventii la constructiile existente si de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasa de importanta sau sursa de finantare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator.
(2) Instalatiile prevazute la alin. (1) cuprind instalatiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilatie, de climatizare/conditionare aer, de alimentare cu apa si de canalizare, exclusiv instalatiile, utilajele si echipamentele tehnologice din interiorul sau exteriorul constructiilor.”

2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 5. – (1) Pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte fundamentale aplicabile:
a) rezistenta mecanica si stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igiena, sanatate si mediu inconjurator;
d) siguranta si accesibilitate in exploatare;
e) protectie impotriva zgomotului;
f) economie de energie si izolare termica;
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.
(2) Aplicarea cerintelor fundamentale se stabileste pe domenii/subdomenii si categorii de constructii si pe specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, prin regulamente si reglementari tehnice in constructii.”

3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 6. – (1) Obligatiile privind asigurarea cerintelor fundamentale prevazute la art. 5, in toate etapele prevazute la art. 2, revin factorilor implicati, potrivit responsabilitatilor fiecaruia stabilite in conditiile legii.
(2) In sensul prezentei legi, factorii implicati prevazuti la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executantii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de proiecte atestati, expertii tehnici atestati, auditorii energetici pentru cladiri atestati, responsabilii tehnici cu executia autorizati, dirigintii de santier autorizati, producatorii/fabricantii de produse pentru constructii, reprezentantii autorizati ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru constructii, organismele de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii, organismele de evaluare tehnica europeana in constructii, organismele elaboratoare de agremente tehnice in constructii, laboratoarele de analize si incercari in constructii.”

4. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 9. – Sistemul calitatii in constructii se compune din:
a) activitatea de reglementare in constructii;
b) certificarea performantei si a conformitatii produselor pentru constructii;
c) agrementul tehnic in constructii;
d) verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor;
e) verificarea calitatii lucrarilor executate, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si auditul energetic al cladirilor;
f) managementul calitatii in constructii;
g) acreditarea si/sau autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii;
h) activitatea metrologica in constructii;
i) receptia constructiilor;
j) urmarirea comportarii in exploatare si interventii la constructiile existente, precum si postutilizarea constructiilor;
k) exercitarea controlului de stat al calitatii in constructii;
l) atestarea tehnico-profesionala si autorizarea specialistilor care desfasoara activitate in constructii.”

5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 10. – (1) Activitatea de reglementare in constructii cuprinde elaborarea de reglementari tehnice in domeniu, precum si activitati specifice, corelative activitatii de reglementare, precum cercetare, testari, documentatii, studii, audit, banci de date, realizare de prototipuri.
(2) Reglementarile tehnice cuprind prevederi privind proiectarea si executia constructiilor, eficienta energetica in cladiri, inspectia tehnica in exploatare a echipamentelor si utilajelor tehnologice, precum si a instalatiilor pentru constructii, cerinte si nivele de performanta la produse pentru constructii, exploatarea si interventii in exploatare la constructii existente, precum si postutilizarea constructiilor, a caror aplicare este obligatorie in vederea asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor. Aceste reglementari se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

6. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 11. – (1) Certificarea performantei produselor pentru constructii cu specificatii tehnice de referinta armonizate, respectiv certificarea conformitatii acestora cu specificatii tehnice de referinta nearmonizate se efectueaza, prin grija producatorului/fabricantului, de catre organisme notificate/desemnate/acreditate/abilitate, in conformitate cu regulamentele si procedurile aplicabile.
(2) Produsele pentru constructii trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor in functie de utilizarea preconizata a acestora.
(3) La lucrarile de constructii se interzice utilizarea de produse pentru constructii fara certificarea si declararea, in conditiile legii, a performantei, respectiv a conformitatii acestora.”

7. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 13. – (1) Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile se efectueaza de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a caror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica.
(2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie, neverificate in conditiile alin. (1) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (2).
(3) Verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare, este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor.
(4) Expertizarea tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor se efectueaza de catre experti tehnici atestati pe domenii/subdomenii si specialitati.”

8. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 14. – (1) Managementul calitatii in constructii implica strategii si masuri specifice pentru asigurarea respectarii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor si constituie obligatia tuturor factorilor care participa la etapele prevazute la art. 2.
(2) Operatorii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia autorizati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.”

9. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 17. – (1) Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei.
(2) Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia privind proiectarea, documentatia privind executia, documentatia privind receptia si documentatia privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii asupra constructiei, se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei, astfel: documentatia privind proiectarea si documentatia privind executia, la receptia la terminarea lucrarilor, iar documentatia privind receptia, precum si documentatia privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii asupra constructiei la receptia finala a lucrarilor de constructii.
(3) Proprietarii constructiilor au obligatia sa pastreze si sa completeze la zi documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii asupra acestora. Prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, administrator si utilizator. In cazul asociatiei de proprietari, cartea tehnica a constructiei se pastreaza si se completeaza la zi de catre administrator. La instrainarea constructiei, cartea tehnica se preda noului proprietar.
(4) Receptia constructiilor se face de catre investitor/proprietar, in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.”

10. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 18. – (1) Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor fundamentale.
(2) Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de construire, reconstruire, sprijinire provizorie a elementelor avariate, desfiintare partiala, consolidare, reparatie, modificare, extindere, reabilitare termica, crestere a performantei energetice, renovare majora sau complexa, dupa caz, schimbare de destinatie, protejare, restaurare, conservare, desfiintare totala. Acestea se efectueaza in baza unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat si, dupa caz, in baza unui audit energetic intocmit de un auditor energetic pentru cladiri atestat, cuprind proiectarea, executia si receptia lucrarilor care necesita emiterea in conditiile legii a autorizatiei de construire sau de desfiintare, dupa caz. Interventiile la constructiile existente se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.”

11. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 20. – (1) Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori, la unitatile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii.
(2) Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) nu se supun controlului de stat al calitatii in constructii, exercitat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., locuintele unifamiliale parter si anexele gospodaresti din proprietatea persoanelor fizice, situate in mediul rural si in satele apartinatoare municipiilor si oraselor, precum si constructiile provizorii si lucrarile care se pot executa fara autorizatie de construire, potrivit legii.”

12. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu urmatorul cuprins: „Art. 20^1. – (1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice organizeaza atestarea tehnico-profesionala a specialistilor care desfasoara activitate in constructii – verificatori de proiecte, experti tehnici, auditori energetici pentru cladiri – pe domenii/subdomenii si categorii de constructii si pe specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzator cerintelor fundamentale, precum si confirmarea periodica privind exercitarea dreptului de practica al acestora.
(2) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. organizeaza:
a) autorizarea laboratoarelor de analize si incercari;
b) autorizarea responsabililor tehnici cu executia si a dirigintilor de santier, precum si confirmarea periodica privind exercitarea dreptului de practica al acestora.
(3) Tarifele pentru atestare si autorizare se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si se suporta de partile interesate.”

13. La articolul 22, dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins: „h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;
i) asigurarea participarii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.”

14. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins: „Art. 22^1. – Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.”

15. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 24. – (1) Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.
(2) Responsabilii tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale, la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati.
(3) Expertii tehnici atestati, angajati pentru expertizarea unor proiecte, lucrari de constructii sau constructii aflate in exploatare, raspund pentru solutiile date.
(4) Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.
(5) In cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., expertii tehnici atestati participa la evaluarea starii tehnice a constructiilor avariate in vederea stabilirii conditiilor de utilizare in continuare ori de dezafectare a acestora.”

16. Articolul 28 se abroga.

17. Dupa articolul 29 se introduc doua noi articole, articolele 29^1 si 29^2, cu urmatorul cuprins: „Art. 29^1. – Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-profesional sau autorizati, prevazuti la art. 6, au obligatia sa incheie asigurari de raspundere civila profesionala, cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica.
Art. 29^2. – Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-profesional sau autorizati, prevazuti la art. 6, au obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin.”

18. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 30. – Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. exercita controlul statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, constata contraventiile, aplica sanctiunile si masurile prevazute de lege si dispune oprirea lucrarilor realizate necorespunzator.”

19. Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu urmatorul cuprins: „Art. 30^1. – Prin exceptie de la prevederile art. 30, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Administratia Nationala a Penitenciarelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Paza si Protectie exercita controlul statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, constata contraventiile, aplica sanctiunile prevazute de lege si, dupa caz, dispun oprirea lucrarilor realizate necorespunzator, pentru constructiile, amenajarile si instalatiile aferente obiectivelor militare si speciale din cadrul acestora, prin structurile proprii de control, al caror mod de organizare si functionare se stabilesc prin ordine ale conducatorilor institutiilor respective.”

20. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 33. – In sensul prezentei legi, constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda, astfel:
I. De la 10.000 lei la 20.000 lei:
a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia;
b) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale si care pot afecta cerintele fundamentale aplicabile;
c) incalcarea prevederilor referitoare la cerintele fundamentale aplicabile constructiilor prevazute in reglementarile tehnice in vigoare la data contractarii proiectarii si, respectiv, a executiei lucrarilor;
d) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale;
e) receptionarea constructiei de catre investitor cu incalcarea prevederilor legale;
f) elaborarea de proiecte incomplete, care prezinta solutii neconforme sau care contin neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile. Odata cu constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii, proiectantul are obligatia de a completa/reface documentatia tehnica, dupa caz, pe cheltuiala proprie;
g) insusirea de catre specialisti verificatori de proiecte atestati a proiectelor incomplete, care prezinta solutii neconforme sau care contin neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile;
h) elaborarea de expertize tehnice incomplete, care nu respecta prevederile reglementarilor tehnice in vigoare la data contractarii acestora, precum si stabilirea unor solutii care conduc la incalcarea prevederilor referitoare la cerintele fundamentale aplicabile;
i) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control si/sau de autoritatile competente, conform prevederilor legale.
II. De la 5.000 lei la 10.000 lei:
a) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin specialisti diriginti de santier autorizati sau care detin certificate echivalente, recunoscute in conditiile legii;
b) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de management al calitatii, precum si realizarea de constructii fara specialisti responsabili tehnici cu executia autorizati sau care detin certificate echivalente, recunoscute in conditiile legii;
c) depasirea de catre verificatorii de proiecte atestati, expertii tehnici atestati, auditorii energetici pentru cladiri atestati, responsabilii tehnici cu executia autorizati si dirigintii de santier autorizati a competentelor pe domenii, subdomenii, specialitati sau grade profesionale pentru care sunt atestati/autorizati si/sau neindeplinirea obligatiilor ce le revin potrivit reglementarilor in vigoare;
d) neindeplinirea obligatiilor stabilite prin regulamentele si procedurile elaborate in aplicarea prezentei legi, privind realizarea si mentinerea cerintelor fundamentale in etapele de realizare a constructiilor, de exploatare si interventii la constructiile existente si in etapa de postutilizare a acestora de catre factorii implicati, potrivit responsabilitatilor fiecaruia;
e) nepredarea cartii constructiei de catre investitor proprietarului, respectiv documentatia privind proiectarea si documentatia privind executia, la receptia la terminarea lucrarilor, iar documentatia privind receptia si documentatia privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii asupra constructiei, la receptia finala a lucrarilor de constructii;
f) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor de complexitate si importanta deosebita, referitoare la cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate;
g) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;
h) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si neexecutarea, in conditiile legii, a lucrarilor de reparatii si consolidari;
i) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala, la terminarea lucrarilor de constructii;
j) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite, in conditiile legii, de proiectant sau expert tehnic atestat, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor ori neconcordantelor aparute in timpul executiei constructiilor, respectiv a lucrarilor de interventie la constructiile existente.
III. De la 1.500 lei la 5.000 lei:
a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii;
b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile;
c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile;
d) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare;
e) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante, ca urmare a convocarii facute de executant;
f) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerintele fundamentale aplicabile;
g) nesesizarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie, precum si la cele in exploatare;
h) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control;
i) refuzul expertilor tehnici atestati de participare la evaluarea starii tehnice a unor constructii avariate din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.”

21. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu urmatorul cuprins: „Art. 33^1. – (1) Odata cu aplicarea amenzii, de catre persoanele cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., pentru contraventiile prevazute la art. 33, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice poate dispune prin ordin al ministrului, ca sanctiune complementara, suspendarea dreptului de practica al specialistilor atestati care desfasoara activitate in constructii, pentru o perioada cuprinsa intre 6 luni si 12 luni, proportional cu nivelul amenzii aplicate si in functie de natura si gravitatea faptei.
(2) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. poate dispune ca sanctiune complementara, odata cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 33, suspendarea dreptului de practica al specialistilor autorizati care desfasoara activitate in constructii pentru o perioada cuprinsa intre 6 luni si 12 luni, proportional cu nivelul amenzii aplicate si in functie de natura si gravitatea faptei, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.”

22. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 34. – (1) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 se aplica atat persoanelor juridice, cat si persoanelor fizice.
(2) In conditiile prezentei legi, contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii stabilite prin procesul-verbal de contraventie, in termen de 48 de ore de la data luarii la cunostinta a sanctiunii contraventionale.”

23. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 35. – (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., iar, in cazurile prevazute la art. 301, de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Administratia Nationala a Penitenciarelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Paza si Protectie.
(2) Dreptul de a aplica amenzile prevazute la art. 33 se prescrie in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei.”

24. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 36. – Contraventiilor prevazute la art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

25. Articolul 37 se abroga.

26. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 38. – (1) Regulamentele cu privire la componentele sistemului calitatii in constructii se elaboreaza de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si se aproba prin hotarari ale Guvernului.
(2) Procedurile pentru aplicarea regulamentelor prevazute la alin. (1) si, dupa caz, instructiuni in aplicarea acestora se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.”

27. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 39. – Prin exceptie de la art. 13, proiectele pentru locuintele unifamiliale parter si anexele gospodaresti din proprietatea persoanelor fizice, situate in mediul rural si in satele apartinatoare municipiilor si oraselor, precum si constructiile provizorii pentru care nu se emit autorizatii de construire nu se supun verificarii de catre verificatori de proiecte atestati.”

28. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 40. – (1) Investitorii sau proprietarii au obligatia sa vireze catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. o suma echivalenta cu o cota de 0,5% din valoarea autorizata, fara TVA, a lucrarilor pentru realizarea constructiilor noi si a lucrarilor de interventie la constructiile existente pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire/desfiintare, cu exceptia investitorilor/proprietarilor care realizeaza lucrari de interventie pentru consolidarea cladirilor de locuit incadrate in clasa I de risc seismic.
(2) Suma echivalenta cotei de 0,5% prevazuta la alin. (1) se determina si se vireaza catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. astfel:
a) 50% din suma echivalenta cotei de 0,5% aplicate valorii lucrarilor autorizate se vireaza, de catre investitori sau proprietari, la data transmiterii la Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. a instiintarii privind data inceperii lucrarilor autorizate, astfel cum este prevazut in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) suma rezultata ca diferenta dintre suma echivalenta cotei de 0,5% aplicate valorii finale, fara TVA, a lucrarilor executate si suma virata potrivit prevederilor lit. a) se vireaza de catre investitori sau proprietari la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
(3) Intarzierea la plata a sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) si b) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere.
(4) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. utilizeaza 50% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor, potrivit prevederilor legale, si vireaza lunar 50% din acest fond in contul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(5) Sumele virate de Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., in conditiile prezentei legi, se constituie in venituri proprii ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice din care se efectueaza cheltuieli curente si cheltuieli de capital pentru:
a) activitatea de reglementare in constructii, cuprinzand contractarea elaborarii de reglementari tehnice si de activitati specifice de reglementare;
b) executarea prin Compania Nationala de Investitii «C.N.I.» – S.A. a unor categorii de servicii si lucrari in cadrul «Programului national de constructii de interes public sau social»;
c) activitatea de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii;
d) organizarea si gestionarea bazelor de date specifice privind constructiile, reglementarile tehnice, organismele notificate/desemnate/acreditate/abilitate, produsele pentru constructii si specialistii cu activitate in constructii atestati tehnico-profesional.
(6) Disponibilitatile la finele anului din veniturile proprii se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie.
(7) Cheltuielile de personal includ plata indemnizatiei de participare a specialistilor in calitate de membri in comitetele/comisiile/consiliile pentru avizari din punct de vedere tehnic, precum si in comisiile de examinare pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii.
(8) Cuantumul indemnizatiei de participare a specialistilor, ca membri in comitetele/comisiile/consiliile prevazute la alin. (7), se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, odata cu aprobarea regulamentelor de organizare si functionare ale acestora, in conformitate cu actele normative privind salarizarea personalului din institutiile de invatamant superior.
(9) Cheltuielile necesare evaluarii conformitatii produselor pentru constructii, evaluarii tehnice europene pentru produse pentru constructii, elaborarii si avizarii agrementelor tehnice in constructii, atestarii tehnico-profesionale si autorizarii specialistilor cu activitate in constructii, autorizarii si acreditarii laboratoarelor in constructii, verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii, expertizarii tehnice a proiectelor si constructiilor, certificarii performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, inspectiei tehnice in exploatare a echipamentelor si utilajelor tehnologice, precum si a instalatiilor pentru constructii, managementului calitatii in constructii, verificarilor metrologice, receptiei lucrarilor, urmaririi comportarii in exploatare si interventiei la constructiile existente, precum si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati.”

Art. II. – In cuprinsul Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele sintagme se vor inlocui dupa cum urmeaza:
a) „Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului” cu „Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice”;
b) „Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului” cu „Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C.”;
c) „conducerea si asigurarea calitatii” cu „managementul calitatii”;
d) „agenti economici” cu „operatori economici”;
e) „exigente/cerinte esentiale” cu „cerinte fundamentale”;
f) „diriginte de specialitate” cu „diriginte de santier autorizat”;
g) „responsabil tehnic cu executia atestat” cu „responsabil tehnic cu executia autorizat”;
h) „igiena, sanatate si mediu” cu „igiena, sanatate si mediu inconjurator”;
i) „siguranta in exploatare” cu „siguranta si accesibilitate in exploatare”;
j) „certificarea calitatii produselor” cu „certificarea performantei si a conformitatii produselor pentru constructii”;
k) „agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii” cu „agrementele tehnice in constructii”.

Art. III. – (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia masurilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g) si art. 29^1, care intra in vigoare la 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In aplicarea prevederilor art. 20^1 alin. (2) lit. b), in termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. va elabora procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia si va prelua de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice lista specialistilor cu activitate in constructii atestati pentru competenta de responsabil tehnic cu executia si matca aferenta certificatelor de atestare tehnico-profesionala emise pe numele acestora. Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Art. IV. – In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va revizui si va actualiza, in mod corespunzator modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege, urmatoarele acte normative:
a) Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
c) Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Hotararea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
g) Hotararea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
h) Hotararea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., cu modificarile ulterioare.

Art. V. – Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

LEGE nr.10 din 18 ianuarie 1995
privind calitatea în construcţii

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor. Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi a echipamentelor tehnologice de producţie se stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.

Art. 2. – Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinaţie – denumite în continuare construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora.

Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti situate în mediul rural şi în satele ce aparţin oraşelor, precum şi construcţiile provizorii.

Art. 3. – Prin prezenta lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.

Art. 4. – Sistemul calităţii în construcţii se aplică în mod diferenţiat în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor, conform regulamentelor şi procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.

Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate, destinaţie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranţei, precum şi după considerente economice.

Art. 5. – Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe:

a) rezistenţă şi stabilitate;b) siguranţă în exploatare;c) siguranţă la foc;d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;e) izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;f) protecţie împotriva zgomotului.Art. 6. – Obligaţiile prevăzute la articolul precedent revin factorilor implicaţi în conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea lor, potrivit responsabilităţilor fiecăruia.

Aceşti factori sunt: investitorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru construcţii, executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuţia, experţii tehnici, precum şi autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil.

Art. 7. – În contractele care se încheie ori, după caz, în dispoziţiile sau în autorizaţiile ce se emit, factorii prevăzuţi la articolul precedent sunt obligaţi să înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al construcţiilor, corespunzătoare cerinţelor, precum şi garanţiile materiale şi alte prevederi, care să conducă la realizarea acestor clauze. În contracte nu se pot înscrie niveluri şi cerinţe, referitoare la calitate, inferioare reglementărilor în vigoare, cu privire la cerinţele prevăzute la art. 5.

 

CAPITOLUL II
Sistemul calităţii în construcţii

Art. 8. – Sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora.

Art. 9. – Sistemul calităţii în construcţii se compune din:

a) reglementările tehnice în construcţii:b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor;c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee;d) verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor;e) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii;g) activitatea metrologică în construcţii;h) recepţia construcţiilor;i) comportarea în exploatare şi intervenţii în timp;j) postutilizarea construcţiilor;k) controlul de stat al calităţii în construcţii.Art. 10. – Reglementările tehnice se stabilesc prin regulamente şi proceduri şi au ca obiect concepţia, calculul şi alcătuirea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. Prin reglementările tehnice se stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi de verificare a acestora.

Art. 11. – Certificarea calităţii produselor folosite în construcţii se efectuează prin grija producătorului, în conformitate cu metodologia şi procedurile stabilite pe baza legii. La lucrările de construcţii se interzice folosirea de produse fără certificarea calităţii lor, care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor.

Art. 12. – Agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii stabilesc, în condiţiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, condiţiile de fabricaţie, de transport, de depozitare, de punere în operă şi de întreţinerea a acestora.

La lucrările de construcţii care trebuie să asigure nivelul de calitate conform cerinţelor se vor folosi produse, procedee şi echipamente tradiţionale, precum şi altele noi pentru care există agremente tehnice corespunzătoare.

Art. 13. – Verificarea proiectelor pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţe, se va face numai de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor.

Se interzice aplicarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie neverificate în condiţiile alineatului precedent. Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi. Expertizele tehnice ale proiectelor şi construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi.

Art. 14. – Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie obligaţia tuturor factorilor care participă la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi implică o strategie adecvată şi măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora.

Agenţii economici care execută lucrări de construcţii asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat.

Art. 15. – Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii se fac în conformitate cu prevederile legale.

Art. 16. – Asigurarea activităţii metrologice în construcţii se realizează conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de măsurare şi control utilizate în acest domeniu.

Art. 17. – Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei. Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. Ea se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei, care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi; prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator.

Recepţia construcţiilor se face de către investitor – proprietar, în prezenţa proiectantului şi a executantului şi/sau reprezentanţilor de specialitate, legal desemnaţi de aceştia.

Art. 18. – Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor. Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi la lucrări de reparaţii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei.

Art. 19. – Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor, de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile, precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii.

Art. 20. – Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii la investitori, la unităţile de proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, privind existenţa şi respectarea sistemului calităţii în construcţii.

Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.

CAPITOLUL III
Obligaţii şi răspunderi

Secţiunea 1
Obligaţii şi răspunderi ale investitorilor

Art. 21. – Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;b) obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire;c) asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;d) asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor;e) acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;f) asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie;g) întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar;h) expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.Secţiunea 2
Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor

Art. 22. – Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;c) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului;e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.

Secţiunea 3
Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor

Art. 23. – Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării;b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi;c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi;d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;e) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului;g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor;m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie – factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi – în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.

Secţiunea 4
Obligaţii şi răspunderi ale specialiştilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuţia şi ale experţilor tehnici, atestaţi

Art. 24. – Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.

Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, la lucrările de construcţii pentru care sunt angajaţi.

Experţii tehnici atestaţi, angajaţi pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcţii sau construcţii aflate în exploatare, răspund pentru soluţiile date.

Obligaţiile specialiştilor atestaţi se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

 

Secţiunea 5
Obligaţii şi răspunderi ale proprietarilor construcţiilor

Art. 25. – Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:

a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;b) păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia, la înstrăinarea construcţiei, noului proprietar;c) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice;d) efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii;e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale;f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Secţiunea 6
Obligaţii şi răspunderi ale administratorilor şi ale utilizatorilor construcţiilor

Art. 26. – Administratorii şi utilizatorii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:

a) folosirea construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcţiei;b) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin conform contractului;c) efectuarea de lucrări de intervenţie la construcţia existentă în sensul prevederilor art. 18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale;d) efectuarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor conform cărţii tehnice a construcţiei şi contractului încheiat cu proprietarul;e) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, în cazul unor accidente tehnice la construcţiile în exploatare.

Secţiunea 7
Obligaţii şi răspunderi în activitatea de cercetare

Art. 27. – Unităţile care prestează activităţi de cercetare în construcţii au următoarele obligaţii principale:

a) efectuarea de cercetări teoretice şi experimentale preliminare, în vederea fundamentării reglementărilor tehnice în construcţii;b) fundamentarea, elaborarea şi experimentarea de soluţii tehnice, produse şi procedee noi pentru construcţii;c) verificarea şi controlul noilor produse şi procedee la solicitarea producătorilor, în vederea eliberării de agremente tehnice, conform dispoziţiilor legale.

Secţiunea 8
Obligaţii şi răspunderi comune

Art. 28. – Răspunderea pentru realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă, a unor construcţii de calitate corespunzătoare, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin procedurile şi regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participă la conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea acestora.

Art. 29. – Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.

Secţiunea 9
Obligaţiile şi răspunderile Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului

Art. 30. – Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi inspecţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului subordonate acesteia, precum şi celelalte organisme similare cu atribuţii stabilite prin dispoziţii legale răspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, precum şi de constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, de oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.

Controlul de stat al calităţii în construcţii pentru construcţiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii, se realizează de către organele proprii abilitate în acest scop.

Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV
Sancţiuni

Art. 31. – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori executarea de modificări a acesteia, fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea şi rezistenţa, dacă acestea ar putea produce una sau mai multe dintre următoarele consecinţe: pierderi de vieţi omeneşti, vătămare gravă a integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totală sau parţială a construcţiei, distrugerea ori degradarea unor instalaţii sau utilaje importante, ori alte consecinţe deosebit de grave.

Fapta prevăzută în alineatul precedent se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul în care a avut drept urmare distrugerea totală sau parţială a construcţiei, moartea sau vătămarea gravă a integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalaţii sau utilaje importante, ori alte consecinţe deosebit de grave.

Art. 32. – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă continuarea lucrărilor de construcţii executate necorespunzător şi oprite prin dispoziţii ale organelor de control, în toate cazurile în care acestea le afectează rezistenţa şi stabilitatea.

Art. 33. – Constituie contravenţie la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă:

I. De la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei:

a) executarea de modificări la construcţie ori demolarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acesteia;b) neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor de complexitate şi importanţă deosebită, referitoare la stabilitate şi rezistenţă.II. De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:

a) realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale;b) neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor, a lucrărilor de întreţinere, de reparaţii şi de consolidări;c) realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări care pot afecta cerinţele, fără proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale;d) organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de conducere şi de asigurare a calităţii, inclusiv realizarea de construcţii fără responsabili tehnici cu execuţia atestaţi corespunzător prevederilor art. 14.III. De la 500.000 lei la 3.000.000 lei:

a) elaborarea de proiecte incomplete sau conţinând neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor, precum şi însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi;b) încălcarea prevederilor din reglementările tehnice referitoare la cerinţele construcţiei;c) recepţionarea construcţiei cu încălcarea prevederilor legale;d) necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale;e) stabilirea, în cadrul expertizei unor proiecte de execuţie sau lucrări de construcţii, a unor soluţii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor;f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea iniţială, la terminarea lucrărilor de construcţii;g) neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, corespunzător prevederilor art. 21;h) interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate de persoanele cu atribuţii de control, conform prevederilor legale.IV. De la 200.000 lei la 800.000 lei:

a) neprecizarea în proiect a categoriei de importanţă a construcţiei şi nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calităţii;b) prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor;c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate şi a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinţe;d) neexecutarea obligaţiilor de întreţinere şi reparaţii care revin proprietarilor potrivit legii şi care afectează nivelul de calitate corespunzător cerinţelor;e) neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de verificare.V. De la 100.000 lei la 200.000 lei:

a) lipsa nemotivată de la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, urmare convocării făcute de executant, precum şi convocarea nejustificată, de către acesta, a factorilor interesaţi;b) nesolicitarea de către investitor sau executant a soluţiilor de remediere a defectelor apărute în timpul execuţiei, referitoare la cerinţe;c) neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili soluţii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinţe;d) neaplicarea de către executant a soluţiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconformităţilor, defectelor sau neconcordanţelor apărute în timpul execuţiei;e) nesesizarea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice la construcţiile în execuţie, precum şi la cele în exploatare;f) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor cuprinse în actele de control.Art. 34. – Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 33 se aplică persoanelor juridice şi fizice.

Art. 35. – Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 33 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, iar în cazurile prevăzute la art. 30, de către persoanele împuternicite de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii.

Art. 36. – Contravenţiilor prevăzute la art. 33 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

 

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 37. – Regulamentele şi procedurile pentru clasificarea construcţiilor în categorii de importanţă şi pentru componentele sistemului calităţii în construcţii prevăzute la art. 9 se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atribuţii stabilite prin dispoziţii legale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 38. – Regulamentele prevăzute la art. 37 se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.

Procedurile prevăzute la art. 37 şi normele pentru elaborarea şi aplicarea componentelor sistemului calităţii în construcţii se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.

Art. 39. – Autorizaţia de construire pentru lucrările prevăzute la art. 3 lit. a), b), c), d) şi e) din Legea nr. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, cu excepţia prevăzută la art. 2 alin. 2 al prezentei legi.

Art. 40. – Cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi pentru inspecţia statului pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cotă de 0,70% din cheltuielile pentru lucrările prevăzute la art. 2. Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata lucrărilor. Fondurile respective se utilizează 30% pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi 70% pentru controlul statului.

Întârzierile la plată a cotelor de către investitor sau proprietar, prevăzute la alin. 1, se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată.

Cheltuielile necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii se suportă de către partea interesată.

Disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie. Cheltuielile necesare certificării calităţii produselor şi procedeelor, eliberării de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee şi echipamente, autorizării şi acreditării laboratoarelor, verificării proiectelor şi execuţiei lucrărilor de construcţii, conducerii şi asigurării calităţii, verificărilor metrologice, recepţiei lucrărilor, urmăririi comportării în exploatare şi intervenţii în timp şi postutilizării construcţiilor se suportă de către factorii interesaţi.

Art. 41. – Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi se abrogă Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calităţii construcţiilor, Ordonanţa Guvernului nr.2/1994 privind calitatea în construcţii, precum şi orice alte dispoziţii contrare.